Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

«19 δράσεις και έργα προϋπολογισµού 865.689,54€ εγκρίθηκαν και χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα LEADER»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Άµφισσα, 11 Ιουνίου 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«19 δράσεις και έργα προϋπολογισµού 865.689,54€ εγκρίθηκαν και
χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα LEADER»

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Προέδρου της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. και Προέδρου της
Ε.∆.Π. LEADER κας Παναγιώτας Γαζή, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Τοπικού
Προγράµµατος LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε. – Ο.Τ.Α. µετά
από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της ΕΥΕ ΠΑΑ, επικύρωσε τον πίνακα κατάταξης
των τελικών δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
τοπικού προγράµµατος.

Οι πίνακες κατάταξης των προς ένταξη τελικών δικαιούχων και των
επιλέξιµων προϋπολογισµών των έργων έχουν ως παρακάτω:

1. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

A. Σήµανση µνηµείων στις περιοχές Γαλαξιδίου, Αγίας Ευθυµίας,
Τολοφώνας ∆εσφίνας, Γλυφάδας, επιλέξιµου προϋπολογισµού
53.077,70€

B. ∆ηµιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής της τοπικής
ποικιλίας της ελιάς, επιλέξιµου προϋπολογισµού 15.661,89€

Γ. Τουριστική προβολή και προώθηση των τουριστικών
πλεονεκτηµάτων της περιοχής Νήσου Τριζονίων σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή, επιλέξιµου προϋπολογισµού 14.825,97€

∆. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της
τοπικής ποικιλίας της ελιάς – γιορτή ελιάς, επιλέξιµου
προϋπολογισµού 11.813,65€

Ε. Βελτίωση και σήµανση µονοπατιών στην περιοχή της Νήσου
Τριζονίων, επιλέξιµου προϋπολογισµού 28.514,81€

ΣΤ. ∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στο χείµαρρο της Σκίτσας,
επιλέξιµου προϋπολογισµού 166.666,67€ 2.

∆ήµος ∆ελφών

A. Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας από Αγ. Κωνσταντίνο έως θέση
«Πόρτες» ∆.Ε. Άµφισσας, επιλέξιµου προϋπολογισµού 32.700,45€

B. Βελτίωση πρασίνου – προµήθεια εξοπλισµού πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής Τ.Κ. Σερνικακίου, επιλέξιµου
προϋπολογισµού 37.499,86€

Γ. Αναβάθµιση ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ∆.Κ. Ιτέας, επιλέξιµου
προϋπολογισµού 40.000,00€

∆. Προµήθεια µουσικών οργάνων ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Ιτέας,
επιλέξιµου προϋπολογισµού 9.818,50€

Ε. Αναπλάσεις χώρων ∆ηµοτικής Ενότητας ∆εσφίνας, επιλέξιµου
προϋπολογισµού 195.121,95€

ΣΤ. Ανάπλαση µονοπατιού Κερασοδάσους Βουνιχώρας, επιλέξιµου
προϋπολογισµού 48.780,49€

Ζ. Εργασίες αποκατάστασης και αναβάθµισης Τ. Κ. Ελαιώνα,
επιλέξιµου προϋπολογισµού 6.219,60€

Η. Εργασίες αποκατάστασης και αναβάθµισης Βρύσης Τ. Κ. Αγ.
Γεωργίου, επιλέξιµου προϋπολογισµού 5.975,86€

3. ∆ήµος ∆ωρίδας

A. ∆ιαµόρφωση δρόµου από θέση Λάγγερι προς Ελαιώνα Ερατεινής,
επιλέξιµου προϋπολογισµού 145.000,00€

B. Λαογραφικό Μουσείο Πανόρµου, επιλέξιµου προϋπολογισµού
24.822,46€

4. Σύλλογοι

A. Μουσικοχορευτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ιτέας «Το
Χοροστάσι» για «Προµήθεια Παραδοσιακών στολών», επιλέξιµου
προϋπολογισµού 9.380,00€

B. Πολιτιστικός Σύλλογος Προσηλίου, για «Προµήθεια παραδοσιακών
στολών», επιλέξιµου προϋπολογισµού 14.304,50€ Γ. Πολιτιστικό κέντρο Φωκίδας για «Αγορά παραδοσιακών οργάνων
και δαπάνες αγοράς εξοπλισµού χώρων άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων», επιλέξιµου προϋπολογισµού 1.173,81€

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.∆.Π. LEADER
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *